Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 38
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo jaw050
Jméno David
Příjmení Janeček
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh ochranného krytu pro stereovizní subsystém MR Hercules
cizojazyčně Mechanical Design of a Protective Housing for the Hercules MR Stereo Visual Subsystem
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem krytu dvou barevných CCD kamer. V úvodu je popsána současná nedostačující konstrukce a upevnění kamer na rameno robotu Hercules. Následující část práce se zabývá srovnáním možných technických řešení, materiálů krytů a druhy osvětlení pracovního prostoru. Ze srovnání vyplývají dvě varianty krytů, které jsou propracovány do úrovně CAD modelů. Následně je vybrána a detailně zpracována varianta v plastovém provedení. Osvětlení pracovního prostoru je řešeno dvěma výkonnými LED zdroji světla. Vnitřní část krytu je řešena modulárním systémem umožňujícím doplnění kamer o další elektronické prvky. CAD model a technická dokumentace navrženého krytu je součástí přílohy bakalářské práce.

cizojazyčně

This thesis deals with product design of housing for two color CCD cameras. The introduction describes the current inadequate design and mounting system on the robot arm of Hercules. The following section deals with comparison of possible technical solutions, materials and types of lighting covering the work area. The comparison of both options is highly developed to the level of CAD models. Subsequently is selected and prepared detailed plastic version. Lighting workspace is solved by two powerful LED light sources. The inner part of the cover is designed as the modular system on which is possible to mount other electronic components. CAD model and technical documentation for the proposed housing are included in Annex thesis.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem bakalářské práce je plastový vodotěsný kryt. Navržené řešení může nahradit stávající nosič kamer MR Hercules. Sestava je upevněna dvěma šrouby na rameno robotu. Uvnitř krytu je elektronika usazená na plechové desce, která umožňuje změnu konfigurace elektronických součástek. Vnitřní atmosféra krytu je zbavena vody pomocí granulí oxidu křemičitého. Výsledkem je minimalizace kondenzace vody na vnitřní části průhledu.

cizojazyčně

Result of bachelor thesis is the plastic waterproof housing. Proposed solution can replace the existing camera holder of the MR Hercules.The assembly is mounted by two screws on the robot arm. Inside the housing is the metal plate holder, which allows to change the configuration of electronic components. The inner atmosphere of the housing is devoid of water with granular SiO2. The result is to minimize watter condensation on the inside surface of the lens.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt