Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 59
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo chl170
Jméno Tomáš
Příjmení Chlopčík
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh montážního pracoviště v centru robototechniky
cizojazyčně Assembly Workplace design in the Centre of Robotics
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem montážního pracoviště na centru robotechniky. Úvodní část práce je zaměřena na analýzu stávajících zařízení centra robototechniky.Na základě zvolených požadavků jsou vypracovány 3 varianty pracovišť a následně je vybrána optimální varianta pomocí hodnotové analýzy.Práce je doložená modelovou a výkresovou dokumentaci, která je zpracována v programech Pro ENGINEER a AutoCad.

cizojazyčně

The bachelor thesis describes the design of assembly workplace in the centre of robotics. The first part is focused on the analysis of existing facilities of the robotics centre. On the basis of the specific requirements, 3 variants of workplaces are developed and subsequently the optimal option is selected by help of value analysis. The work is accompanied by drawings and models, which are prepared in programs Pro ENGINEER and AutoCAD.

Dosažené výsledky česky

Na základě vybrané optimální varianty je zhotoven konstrukční návrh vybraného periferního zařízení - dopravník. Dopravník je umístěn mezi roboty Mitsubishi a je opatřen montážním připravkem. Jsou provedeny potřebné výpočty tohoto zařízení a jeho podrobný popis. Na závěr je provedena časová studie a technicko-ekonomické zhodnoceni.

cizojazyčně

On the basis of the selected optimal option, one of the peripheral equipment, the conveyor, was chosen to be designed. The conveyor is located between the Mitsubishi robots and is equipped with a product assembly. Necessary calculations and detailed description of the machinery is performed. At the conclusion there is a time study and techno-economic evaluation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt