Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ben337
Jméno Radim
Příjmení Benek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh víceúčelového efektoru
cizojazyčně The Construction Design of Multipurpose Effector
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem víceúčelového efektoru pro servisní robot ARES. Úvod práce je zaměřen na rozbor efektorů používaných v praxi. Součásti návrhu jsou čtyři varianty řešení a následný výběr optimální varianty na základě hodnotové analýzy. Práce dále obsahuje 3D model optimální varianty v CAD systému Pro/Engineer, sestavný výkres a základní návrhové a pevnostní výpočty vybraných konstrukčních prvků.

cizojazyčně

This thesis deals with the structural design of multi-purpose effector for service robot ARES. The introduction is devoted to analysis of effectors used in practice. The suggestion must include four variants of solution and subsequent selection of the optimal value based on the analysis. The work also includes a 3D model of optimal design in CAD system Pro / Engineer, the plan and basic design and stress analysis of selected components.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavků bakalářské práce byl zhotoven konstrukční návrh efektoru. Úchop objektu manipulace zajišťují dvě paralelně se pohybující čelisti s rozsahem pohybu 0 až 305mm. Maximální upínací síla je 650N. Pro lepší manipulaci s objekty je efektor vybaven pohybovou jednotkou, která přes ozubené soukolí zajišťuje rotaci efektoru kolem své osy v rozmezí -95°/95°.

cizojazyčně

Based on the requirements of the thesis was taken effector design. Grasping an object manipulation by two parallel moving jaws with a range of motion 0-305 mm. The maximum clamping force is 650N. For better handling of objects is equipped with effector motion unit, which over gearing effector provides rotation about its axis in the range of -95 ° / 95 °.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt