Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kvi034
Jméno Michal
Příjmení Kvita
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Orientační ústrojí manipulačního subsystému pyrotechnického robotu
cizojazyčně Orientation Mechanism of Pyrotechnic Robot Handling Subsystem
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí orientačního ústrojí se dvěma stupni volnosti pro efektor pyrotechnického robotu. Orientační ústrojí je navrženo tak, aby pohonné jednotky nevyčnívaly přes vnější rozměry efektoru, a tedy nezasahovaly do manipulovatelných předmětů a okolí.

Pohonná jednotka zajišťující rotaci objektu manipulace je sestavena ze stejných komponentů jako pohonná jednotka zajišťující naklápění objektu manipulace. Obě jednotky jsou umístěny vně orientačního ústrojí.

Modelová a výkresová dokumentace je zpracována v programech Pro ENGINEER a AutoCAD.

cizojazyčně

This thesis describes the construction of orientation mechanism with two degrees of freedom for pyrotechnic robot. The approximate system is designed to power the unit protrude through the outer dimensions of the effector, and thus do not interfere with manipulable objects and surroundings.

Power unit that ensures rotation of the object manipulation is composed of the same components as the power unit providing tilting object manipulation. Both units are located outside the Guidance system.

Models and drawings are prepared in programs of Pro Engineer and AutoCAD.

Dosažené výsledky česky

Výsledné orientační ústrojí má dva stupně volnosti a dovoluje pohyb manipulovatelného předmětu ve dvou osách. V ose Y ± 180° a v ose X 0° až +180° dle Kartézského souřadnicového systému. Nosnost orientačního ústrojí je konstruována na 25 kg. Využitím zadaných čelistí o váze 12 kg lze manipulovat s předměty do váhy 13 kg.

cizojazyčně

The resulting orientation mechanism has two degrees of freedom and allows movement of manipulable object in Y axis ± 180 ° and the X axis 0 ° and +180 ° according to the Cartesian coordinate system. Number of turns in the rotation is 8 rpm and the tilt is 6 rpm. Capacity orientation mechanism is designed for 25 kg.Using the jaws of the specified weight of 12 kg can handle with items up to 13 kg.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt