Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo duf029
Jméno Zdeněk
Příjmení Duffek
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Systém lafetace střelného zařízení
cizojazyčně Carriage System of Gun Equipment
Abstrakt česky

Hlavním cílem práce je návrh systému lafetace střelného zařízení pro mobilní robot. Součástí návrhu je variantní řešení s výběrem optimální varianty hodnotovou analýzou. Návrh optimální varianty je zhotoven jako prostorový model. Práce obsahuje návrhové a pevnostní výpočty vybraných konstrukčních prvků. K technické zprávě je doložena výkresová dokumentace. V úvodu jsou zpracovány systémy uložení střelných zbraní, aplikace střelných zbraní na zásahových robotech a způsoby zmírnění výbuchu tlakových lahví v krizových situacích.

cizojazyčně

The thesis aims to design a carriage system of gun equipment for a mobile robot. A variant solution with the selection of an optional variant by means of analysis is a part of the design. The optimal variant is designed as a three-dimensional model. The thesis includes the design and strength calculations of selected construction elements. To the technical report there is a drawing documentation attached. In the introduction there are analysed placement systems of shooting arms on intervention robots, the application of shooting arms on intervention robots and the means of explosion mitigation of gas cylinders in crisis situations.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání je zpracována rešerše uložení střelných zbraní na zásahových robotech, koncepční návrh tří variant, hodnotovou analýzou vybrána optimální varianta, jenž je promodelována ve 3D. Dále je zhotovena technická zpráva s ekonomickým zhodnocením a výkresovou dokumentací. Práci je možné nadále rozvíjet po stránce pevnostních analýz, výrobních výkresů jednotlivých komponent a vyřešit izolaci či chlazení systému. Diplomová práce je řešena ve spolupráci s firmou Prototypa-ZM, s.r.o.

cizojazyčně

According to the assignment the thesis includes the placement of shooting arms on intervention robots, a conception design of three variants and the optimal variant is selected by means of the value analysis which is modelled in 3D. Then there is elaborated the technical report incl. the economic estimate and the drawing documentation. The thesis can be advanced with regard to the strength analyses, production drawings of individual components and solution of the isolation or cooling systems. The thesis is carried out in cooperation with Prototypa-ZM, s.r.o. company.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt