Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 50
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sna079
Jméno Jáchym
Příjmení Šnajdr
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Senzorický subsystém MR a mechanizmus pro naklápění laserového skeneru
cizojazyčně Sensory Subsystem of a MR and Tilting Mechanism for a Laser Scanner
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoduchého polohovacího subsystému pro stávající mobilní robot, na kterém bude umístěn laserový skener. Polohovací subsystém má jeden stupeň volnosti a je určen pro venkovní použití. Polohování je uskutečňováno rotací v jedné ose. Rotační pohyb je vyvozen elektromotorem. Ke skenování okolí je použit laserový skener SICK LMS 200.

cizojazyčně

This thesis deals with the design of a simple pointing subsystem for the current mobile robot, on which will be placed laser scanner. Positioning subsystem has one degree of freedom and is designed for outdoor use. Positioning is carried out by rotation in one axis. Rotary motion is induced by an electric motor. To scan the surroundings is used a laser scanner SICK LMS 200.

Dosažené výsledky česky

V první části bakalářské práce byl proveden přehled stávajících možností laserového skenování. Na základě této analýzy byly navrženy tři varianty mechanismu pro polohování laserového skeneru. Z těchto tří variant byla vybrána optimální varianta. Tato varianta byla v druhé části bakalářské práce podrobně popsána a bylo vypracováno konstrukční řešení včetně výpočtů a výkresové dokumentace.

cizojazyčně

The first section thesis is a review of existing possibilities of laser scanning. Based on this analysis, was proposed three variants mechanism for tilting laser scanner. Of these three variants was chosen optimal variant. This variant was detailed design in the second part this thesis and has been formed construction solution, including calculations and design documentation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt