Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 62
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tra116
Jméno Roman
Příjmení Trávniček
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Rekonstrukce pohonů servisního podvodního robotu
cizojazyčně Reconstruction of the Drives of an Underwater Service Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem nových pohonů pro již navržený podvodní robot. V úvodu jsou uvedeny aplikace podvodních monitorovacích robotů a pohonů, které se u těchto robotů vyskytují. Následně jsou navrženy tři varianty konstrukčního řešení pohonu. Z navržených variant je na základě hodnotové analýzy vybrána optimální. Optimální varianta je podrobně zpracována. Funkčnost konstrukčního řešení je ověřena kontrolními výpočty.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with new drives for underwater robot has already proposed. In the introduction to the applications listed underwater robot monitoring and drives that occur at these robots. Then suggest three alternative design solutions driven. The proposed options are based on selected best value analysis. The optimal variant is elaborated. Functionality of the design solution is verified by control calculations.

Dosažené výsledky česky

V práci byl vypracován konstrukční návrh pohonu pro podvodní robot. Funkčnost byla ověřena kontrolními výpočty. Pohon byl konstruován s oledem na jeho pracovní prostředí a na možná zatížení, kterým může být vystaven. Bylo navrhnuto dostatečné utěsnění motoru a planetové převodovky. Motor a planetová převodovka byly zvoleny s ohledem na požadavkový list a pořizovací cenu. Pohon byl navrhován pro již navržený podvodní robot. K navrženému pohonu je vytvořen 3D-model a výkresová dokumentace. Výkresová dokumentace je v příloze bakalářské práce.

cizojazyčně

The paper was prepared for the design of propulsion underwater robot. Functionality was verified by control calculations. The actuator was designed with regard to his working environment and the possible loads which may be exposed. Was designed to insufficient sealing of the engine and gearboxes. Motor and planetary gears were chosen with regard to the wish list and cost. The actuator has been proposed for already designed an underwater robot. To proposed drive is created a 3D model and drawings. Drawings is in the enclosure of the bachelor thesis.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt