Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sed398
Jméno Jan
Příjmení Šeděnka
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Analýza problematiky pohonného ústrojí servisního robotu určeného pro práci v rizikovém prostředí
cizojazyčně Analysis of a Driving Mechanism for a Service Robot Appointed for Operation in Hazardous Enviroments
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá problematikou pohonů mobilních robotů v prostředí požáru. V úvodu jsou popsány možné typy pohonů mobilních robotů jejich srovnání a zvážení výhod a nevýhod. Na základě těchto poznatků byly vypracovány možné varianty řešení. Porovnáním parametrů jednotlivých variant byla vybrána nejvhodnější varianta. Výsledná varianta je dále rozpracována s uvedením možného řešení chlazení celého systému.

cizojazyčně

Bachelor thesis is concerned with drive problem of mobile robots in fire environment. In introduction are described possible types of mobile robots and comparison of their advantages and disadvantages. Based on these information’s possible solutions are constructed. Best solution is chosen by comparing parameters of possible solutions. Final solution is worked out with introduction of possible cooling system.

Dosažené výsledky česky

Jako pohonné ustrojí pro dané prostředí byl vybrán elektromotor. Na základě získaných poznatků byla navržena pohonná jednotka s elektromotory o výkonu 72 kW. Tato jednotka je navržená pro práci v rizikovém prostředí po dobu 1-3 hodin. Jednotka je chlazená vzduchem. Celá jednotka byla vypracována ve formě 3D modelu programem Pro/Enginner a doplněna potřebnými výpočty a sestavným výkresem.

cizojazyčně

For defined environment an electromotor was chosen for driving mechanism. Based on gained informations drive unit with 72 kW electromotors was designed. This drive unit is capable of work in hazardous environment for 1-3 hours. Drive unit is cooled with air. Drive unit was worked up in form of 3D model by program Pro/Enginner with necessary calculations and assembly drawing.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt