Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sud029
Jméno Michal
Příjmení Suder
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku s Weinsteinovými koly
cizojazyčně The Construction Design of Four Wheel Chassis with Weinstein Wheels
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem čtyřkolového podvozku mobilního robotu, opatřeného speciálním uspořádáním kol které umožnují jízdu po schodišti. V úvodu jsou uvedeny způsoby řešení poihybu mobilních robotů po schodech. Součástí návrhu jsou tři možné varianty řešení konkrétního podvozku a výběr optimální varianty pomocí hodnotové analýzy. Dimenzování a kontrolní pevnostní výpočty jsou provedeny v programu MITCalc. Podvozek je uveden do 3D podoby pomocí CAD systému PRO/Engineer Wildfire 4.0.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with a constructional design of a four-wheel mobile robot chassis. The chassis has specially aranged wheels which allow for the robot ride up the stairs. The introduction part of this thesis features the present methods of a solution to move mobile robots up the stairs. There are three possible variants of concrete chassis solution included in the design and also selection of an optimal option using value analysis. The dimensioning and check strenght calculations are performed in the MITCalc program and they are listed in the thesis Annexes. The entire chassis is placed into the 3D CAD design using PRO/Engineer Wildfire 4.0.

Dosažené výsledky česky

Za pomocí hodnotové analýzy je vybraná optimální varianta. Pro vybranou variantu jsou zvoleny motory a pevnostně zkontrolovány a navrhnuty veškeré důležité součásti podvozku. Celý podvozek je vymodelován v programu pro Engineer. Výsledkem práce je technická zpráva obsahující všechny výpočty, popis podvozku a sestavný výkres.

cizojazyčně

Using the methods of value analysis, the optimum variant is selected. For chosen variant. For the selected option is selected engines and strength tested and designed all the important parts chassis. The entire chassis is modeled on the program for the pro Engineer. The result is a work of technical report containing all the calculations, a description of the chassis and the preparation of its assembly drawing.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt