Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hom066
Jméno Jan
Příjmení Homola
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Efektor pro manipulační subsystém Herkules
cizojazyčně The Effector for Manipulation Subsystem Herkules
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru s nosností 4 kg pro mobilní robot Herkules. Součástí práce jsou varianty řešení a výběr optimální varianty na základě hodnotové analýzy. Optimální varianta je rozpracována do úrovně sestavného výkresu a 3D modelu s využitím CAD systému Pro/ENGINEER. Práce obsahuje kontrolu namáhaných částí v programu MITCalc, cenovou kalkulaci a montážní postup efektoru.

cizojazyčně

Bachelor Thesis is dealing with constructional proposal of an effector with deadweight 4 kg for mobile robot Herkules. Parts of this work are alternative solution and selection of the optimal solution based on value analysis. The optimal variant is developed to the level drawings and 3D model using CAD systems Pro/Engineer. The work contains the control exposed part, price calculation and assembly process.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání byl vypracován konstrukční návrh efektoru včetně výkresové a výpočtové dokumentace. Efektor je navržen s motorem umístěným uvnitř ramene, díky čemuž je sníženo momentové zatížení ramene. Efektor je konstruován s vyměnitelnými čelistmi a je tak univerzální. Součástí práce je kompletní a podrobný 3D model v programu Pro/ENGINEER wildfire 4.0.

cizojazyčně

According to the specification was developed constructional proposal of an effector including drawing and computational documentation. Effector is proposing with engine situated outside robot arm owing to is reduced moment load of arm. Effector is constructed with replaceable jaws and is universal. Part of this work is complete and detailed 3D model in program Pro/ENGINEER wildfire 4.0.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt