Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 54
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hol665
Jméno Jaroslav
Příjmení Holub
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Virtuální model pracoviště s robotem ABB IRB 140 v prostředí systému RobotStudio
cizojazyčně Virtual Model of a Workplace with the ABB IRB 140 Robot in the RobotStudio Software Environment
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá využitím softwaru RobotStudio pro návrh a výslednou simulaci varianty RTP. Je zde provedena analýza manuálního výrobního pracoviště a poté základní návrh konceptu robotizovaného pracoviště s využitím Robotstudio. Na základě provedené analýzy je vyspecifikován vhodný PR a navržen efektor pro manipulaci s výrobkem. Na základě těchto podkladů byla provedena simulace pohybů PR v prostředí robot studio a vytvořen jednoduchý pracovní návod postupu v robotstudio.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the use RobotStudio software for design and simulate the resulting variations robotic workstation. There is an analysis of the manual production department and then the basic design concept of using a robotic workstation with RobotStudio. On the basis of the analysis is suitable search industrial robot and efector designed for manual product. Based on this work was carried out simulation of the PR environment in the robot studio and created a simple working procedure manual RobotStudio.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání byla provedena analýza výrobního pracoviště. Na základě této analýzy byl navržen koncept rozvržení pracoviště s využitím PR. Dle koncepce RTP je vyspecifikován nejvhodnější PR a na tohoto PR je navržen efektor. RTP bylo vytvořeno v prostředí RobotStudio, pomocí signálu je vytvořena vizuální simulace pracoviště. Soubor vytvořený v RobotStudio je dokumentován v příloze této práce.

cizojazyčně

According to the assignment was to analyze the manufacturing workplace. Based on this analysis, the concept layout has been designed using the PR department. According to the concept of PR is search the best PR and the PR is designed effector. RTP was created in an environment RobotStudio signal is created using the visual simulation of the workplace. A file created in RobotStudio is documented in the Annex to this work.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt