Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 41
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dra196
Jméno Jan
Příjmení Drahovzal
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh pohonné jednotky servisního robotu
cizojazyčně Construction Design of a Driving Mechanism for a Service Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá řešením konstrukce pohonné jednotky servisního robotu schopné vyvinout kroutící moment 50 Nm. Součástí je přehled dostupných komponent a hotových řešení, návrh a výběr variant na základně hodnotové analýzy. K výsledné variantě je vytvořen sestavný výkres a 3D model v CAD systému Pro/ENGINEER. Obsahem práce je i kontrola namáhaných součástí a montážní postup celé jednotky.

cizojazyčně

Bachelor Thesis is dealing with design of a driving mechanism for a sevice robot able to evolve torque of 50 Nm. It includes overview of available components and finished solutions, the proposal of alternative solutions and selection of the optimal solution based on value analysis. The final version is envolved to assembly drawing and 3D model in Pro/ENGINEER CAD software. The thesis also included the control of stressed components and assembly manual.

Dosažené výsledky česky

V první části byla provedena rešerše dostupných komponent pro návrh pohonné jednotky. V další části byly navrženy 3 varianty s ohledem na požadavky, pomocí hodnotové analýzy vybrána výsledná varianta a ta byla detailně propracována. K výsledné variantě byla vytvořena výkresová dokumentace a 3D model.

cizojazyčně

In the first part of the Thesis was search of available solutions to construct a driving mechanism. In the next part was designed three different solutions and then was chosen the best solution based on value analysis. The final solution was envolved to assembly drawings and 3D model.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt