Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 81
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo stu160
Jméno Marek
Příjmení Studénka
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh modulární konstrukce pásového podvozku s proměnnou kinematikou rámu
cizojazyčně The Design of Modular Construction Bell Chassis with Flexible Kinematics of the Frame
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem pásového podvozku. V první části diplomové práce byla provedena analýza pásových podvozků a navrhnuty jednotlivé varianty. Ve druhé části byla vybrána optimální varianta. Tato varianta byla konstrukčně zpracována a podložena potřebnými výpočty. V systému Pro/Engineer byl vymodelován 3D model a celá práce je doložena výkresovou dokumentací v rozsahu dle zadání.

cizojazyčně

The thesis deals with a draft of the belt chassis. In the first part of the thesis there were the types of belt chassis analyzed and each of versions proposed. In the second part there was an optimal version chosen. This version was elaborated by constructive way and it was supported by needed calculations. In the Pro/Engineer system there was a 3D model shaped and the entire thesis is illustrated by design documentation according to a range of the task.

Dosažené výsledky česky

Diplomová práce byla vyhotovena dle zadání a splňuje všechny kladené požadavky. Byl navržen pásový robot s proměnnou kinematikou rámu pro nasazení v městském prostředí (vnitřní i vnější). Konstrukce je řešena jako modulární a rozšiřuje řady mobilních podvozků využitelných pro mnoho aplikací (manipulační, technologické, atd.) v různých nevýrobních oblastech.

cizojazyčně

The thesis was elaborated according to the given task and it fulfills all the given requests. There was a belt robot with variable kinematics of the frame for using in urban environment (indoor and outdoor) proposed. The construction is solved as a modular version and it increases a range of mobile chassis useful for many applications (manipulative, technological, etc.) in various non-productive areas.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt