Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo duf029
Jméno Zdeněk
Příjmení Duffek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh mechanismu pro změnu rozchodu kol mobilního podvozku
cizojazyčně Design of the Mechanism for Modification of Mobile Chassis Track Width
Abstrakt česky

Hlavním cílem práce je návrh mechanismu umožňující změnu rozchodu kol mobilního podvozku. Součástí návrhu je variantní řešení s výběrem optimální varianty hodnotovou analýzou. Návrh optimální varianty je zhotoven jako prostorový model. Práce obsahuje návrhové a pevnostní výpočty vybraných konstrukčních prvků. V technické zprávě je doložen výkres sestavy celého mechanismu. V úvodu je zpracována analýza různých typů mobilních podvozků s použitím prostředků získaných z internetových zdrojů.

cizojazyčně

The thesis aims to design a mechanism enabling the change in wheel gauge of mobile chassis. A variant solution with the selection of an optimal variant by means of value analysis is a part of the design. The optimal variant is designed as a three-dimensional model. The thesis includes the design and strength calculations of selected construction elements. The technical report includes the drawing of the whole mechanism assembly. In the introduction there are analysed various types of mobile chassis by using the tools gained from internet sources.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání je zpracována rešerše vhodných mechanismů mobilních podvozků, koncepční návrh tří variant, hodnotovou analýzou vybrána optimální varianta, jenž je promodelována ve 3D. Dále je zhotovena technická zpráva s výkresovou dokumentací. Práci je možné nadále rozvíjet po stránce pevnostních analýz a výrobních výkresů. Dále je třeba nutno dořešit elektroniku včetně řízení a podvozkovou část mechanismu.

cizojazyčně

According to the assignment the thesis includes the literature retrieval of suitable mechanisms of mobile chassis, a conception design of three variants and the optimal variant is selected by means of the value analysis which is modelled in 3D. Then there is elaborated the technical report incl. the drawing documentation.

The thesis can be advanced with regard to the strength analyses and production drawings. Then it is necessary to solve the electronics including the control and the chassis part of mechanism.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt