Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo joz006
Jméno Pavel
Příjmení Jozek
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky 1D/2D polohovadlo kamerového stereovizního subsystému
cizojazyčně 1D/2D Positioning Device of Stereovision Camera Subsystem
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabýva návrhem polohovadla pro kamerový subsystém servisního robotu. Na začátku byl upřesněn požadavkový list. V první kapitole je analýza současného stavu řešené problematiky. Dále jsou na základě požadavků navrženy tři varianty a pomocí hodnotové analýzy je vybrána ta nejvhodnější. Součástí práce jsou i kontrolní výpočty a pevnostní analýzy.

cizojazyčně

Master thesis deals with a proposal for the camera positioner subsystem of service robot. At the beginning of the specified wish list. The first chapter is an analysis of the current state of tackle. Further, based on the requirements and proposed three options and with help value analysis is chosen the best. This thesis also contains check calculations and stress analysis. For the final presentation is made drawings.

Dosažené výsledky česky

Polohovadlo má dva stupně volnosti – rotace kolem horizontální a vertikalní osy. Oba pohyby jsou poháněny servomotory. Celá konstrukce váží 1,2 kg. Byl vytvořen 3D model polohovadla v systému Pro/Engineer a provedeny základní výpočty. Součástí práce je i výkresová dokumentace a postup montáže konstrukce.

cizojazyčně

Manipulator has two degrees of freedom - rotation around the horizontal and vertical axes. Both movements are driven by servo motors. The entire structure weighs 1.2 kg. It was created 3D model of the manipulator in Pro / Engineer and performed basic calculations. The work also includes drawings and assembly process.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt