Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 25. 09. 2009
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kan172
Jméno Jan
Příjmení Káňa
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Ján Babjak, Ph.D.
 
Název práce česky Výběr/úprava mobilního podvozku pro prvotní průzkum oblasti mimořádné události
cizojazyčně Modification of a mobile ungercarriage for reconnaissance of an emergency area
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací lehkého mobilního robotu pro prvotní průzkum oblasti mimořádné události, ovládaný operátorem. Na základě stanovených požadavků je systematicky vybrán vhodný podvozek pro přestavbu. Jsou navrženy potřebné úpravy podvozku a subsystémy robotu, včetně řídicího systému. Kompletní návrh je fyzicky realizován. Pro výrobu některých součástí bylo použito technologie 3D tisku. Ostatní komponenty byly vyráběny ručně.

cizojazyčně

Thesis is dealing design and realization of .operator controlled light mobile robot for primary reconnaissance of an emergency area. Based on requirements, a chassis for modification is systematically chosen. Needed modifications and robot subsystems are designed, including control system. Robot is realized physically. Technology of 3D print is used to manufacture some of the parts. The rest of parts is manufactured manually.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je funkční lehký čtyř-kolový mobilní robot ovládaný operátorem, vybavený dvěmi pohyblivými CCTV kamerami na orientačním ústrojí.

cizojazyčně

A product of thesis is ready to use four-wheeled operator controlled light mobile robot, equipped with two active CCTV on a wrist.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt