Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 95
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo lei021
Jméno Jan
Příjmení Leimer
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště
cizojazyčně The Design of the Robotized Production Cell
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá navržením robotizovaného pracoviště pro popisování krycích skel světlometů automobilů pomocí laseru.

V práci je popsán stávající stav zařízení, provedena analýza stávajícího stavu a jsou stanovena hlavní kriteria pro návrh nového řešení. Následuje vypracování dvou variant nového řešení a na základě hodnotové analýzy výběr vhodné varianty pro další rozpracování. Pro zvolenou variantu jsou navrženy konstrukční řešení jednotlivých uzlů tak, aby je bylo možné dále detailně zpracovat a realizovat. V závěrečné části je provedeno technicko ekonomické zhodnocení navržené varianty. Navržené řešení RTP je dokumentováno v příloze této práce.

cizojazyčně

The thesis deals with the “Design of the Robotized Production Cell” for describing the cover glasses of car headlights by using laser.

In the introduction there is described current condition of the device, is made an analysis of current condition and are laid down criteria for suggestion of the new solution. Then elaboration of two versions of the new solution follows. There is a choice of the suitable version for the further working out on the basis of value analysis. The structural design of each node is projected for the chosen version so that it would be possible to work it out in details and realise it then. In the last part there is done the technical economic valuation of designed version. The projected solution RTP is attached to the supplement of my thesis.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání byla provedena analýza stávajícího stavu a byly navrženy dvě varianty nového řešení a na základě hodnotové analýzy výběr vhodné varianty. Pro zvolenou variantu jsou navrženy konstrukční řešení jednotlivých uzlů tak, aby je bylo možné dále detailně zpracovat a realizovat. V závěrečné části je provedeno technicko ekonomické zhodnocení navržené varianty.

cizojazyčně

According to the assignment was effected contemporary analysis state and designed two versions of the new solution. There is a choice of the suitable version for the further working out on the basis of value analysis. The structural design of each node is projected for the chosen version so that it would be possible to work it out in details and realise it then. In the last part there is done the technical economic valuation of designed version.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt