Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2006
Počet stran 47
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo cil007
Jméno Vít
Příjmení Cileček
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci tvárnic
cizojazyčně Design robotized workplace for palletizing shaped brick
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště pro paletizaci tvárnic. V úvodu bakalářské práce je provedena analýza robotizovaných pracovišť. Další částí je návrh tří variant řešení. Pomocí hodnotové analýzy je vybráno optimální řešení, které se dále zpracovává do projekčního návrhu.

cizojazyčně

Thesis is dealing with proposal robotized workplace for palletizing shaped brick. The introduction of thesis solves analyses of robotized workplaces. Further part is proposal of three alternative solutions. By the help of more criterion value analyses are selection optimal solutions, which is process to project form.

Dosažené výsledky česky

Zvýšila se produktivita práce, odstranila se namáhavá práce a uspořila pracovní síla. Vzniklo konstrukční řešení – efektor pro uchopování tvárnic.

cizojazyčně

This solution brought increasing of the labour producitvity, removed struggle work and saved labour power. I made structural design of efector for manipulating with breeze-blocks.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt