Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo lec015
Jméno Karel
Příjmení Lečbych
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku se spalovacím motorem
cizojazyčně Design of a Four-wheel Chassis with a Combustion Engine
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřkolového servisního robotu s využitím spalovacího motoru. Je zde uveden přehled soudobých řešení a následně stanovena vhodná servisní činnost. V další části jsou vybrány varianty jednotlivých uzlů a zpracován vlastní konstrukční návrh robota, včetně pevnostních výpočtů. V závěru je provedeno ekonomické zhodnocení projektu.

cizojazyčně

This thesis is focused for design of a four wheel service robot using the combustion engine. It gives an overview of contemporary solutions and then set the appropriate service action. In the following part are selected variants of individual nodes and processed own robot design, including the strength calculations. At the end is mentioned economical project evaluation.

Dosažené výsledky česky

Na základě provedené analýzy podobných typů byl sestaven požadavkový list na konstrukci robota. Jednotlivé technické parametry jako rychlost pojezdu, mobilita v daném prostředí, nízká hmotnost aj. se podařilo splnit, produktivitu práce dokonce překročit. Náklady na stavbu takového zařízení jsou však vysoké, a proto lze předpokládat jeho využití pouze k testovacím účelům.

cizojazyčně

Based on the analysis of similar types has been compiled requierement list for the construction of the robot. The various technical parameters such as speed of travel, mobility in the environment, low weight, etc. are able to meet, even exceed the productivity of labor. The cost of building is high, and therefore can be expected its using only for testing purposes.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt