Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 63
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pta046
Jméno Filip
Příjmení Ptáček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce zásahových subsystémů požárního robotu
cizojazyčně Design of emergeny subsystems of a fire-fighting Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce je zaměřena na analýzu zásahových subsystémů požárního robotu. V první části práce jsou stanoveny možné činnosti, které by mohl požární robot vykonávat. Na jejich základě byl konstrukčně řešen zásahový subsystém, který je schopen, s využitím pásového lokomočního ústrojí, hasit požár, odebírat z místa zásahu tlakové lahve a provádět průzkum oblasti.

cizojazyčně

Thesis is dealing with analysis of emergency subsystems of fire-fighting robot. In the beginig of this thesis was anlysed possible functions of subystems of fire-fighting robot. Designed was emergency subsystem using track chassis, which is capabale of fire fighting, picking up cylinders and probeing of hazardous area.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo 7 koncepčních variant zásahových subsystémů.Na základě hodnotové analýzy byl vybrán jeden subsystém, který byl dále konstrukčně řešen. Základními prvky zásahového subsystému jsou efektor, hydraulický manipulátor, přepravní koš na tlakové lahve, a hasící subsystém. Hasící subsystém je schopen dopravit na místo požárního zásahu potřebný objem hasícího média, dále je robot schopen přepravit až 6 tlakových lahví B50. Detailním navržením dalších uvedených subsystémů, lze nástavbu mobilního robotu modularizovat.

cizojazyčně

It was created 7 conceptual variations of emergency subsystems. On the basis of value analysis was designed emergency subsystem, which is consisting of the efector, the hydraulic manipulator, the basket for transport cylinders and of the extinguishing subsystem. Extinguishing subsystem is able to transport of necessasry volume of fire-fighting medium to the place of intervention. Mobile robot can transport 6 cylinders type B50. By detailing designing of reamining proposed subystems, can be body of mobile robot modularized.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt