Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hon097
Jméno Adam
Příjmení Honěk
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Návrh univerzálního efektoru pro mechanický odběr vzorků chemicky kontaminovaných materiálů detekčním robotem
cizojazyčně The Proposal of an Universal Effector for Mechanical Taking of Samples Chemically Contaminated Materials by Detection Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru pro mechanický odběr vzorků chemicky kontaminovaných materiálů. V úvodu jsou rozebrány techniky vzorkování. Na základě tohoto rozboru je navržen efektor. Tento efektor odebírá vzorky technikou stěru. Dále je vyřešeno ukládání vzorků do vzorkovnic.

cizojazyčně

The theme of this thesis is the constructional proposal of an effector for mechanical taking of chemically contaminated material samples. The introduction describes the sampling techniques. On the basis of this description is the effector proposed. This effector takes of the samples by scumming technique. Further is settled the placing of the samples to the sampler-cards.

Dosažené výsledky česky

Po analýze různých způsobů odběrů jsem zvolil techniku stěru, pro kterou jsem navrhnul efektor pro odběr, který používá k odběru přípravek. To usnadňuje uchopování odběrových tamponů. Systém ukládání vzorků je tvořen rotačním zásobníkem, na kterém jsou umístěny vzorkovnice. Odběrový přípravek slouží zároveň jako víko vzorkovnice.

cizojazyčně

After the analysis of different taking of techniques I chose the scumming technique and according to that I proposed the effector for taking of, which uses preparation. This facilitate the grip of taking of tampons. The system of placing of the samples consist of an rotating container, where are the sampler-cards placed. The taking of preparation uses also as sampler-card lid.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt