Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 36
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kre454
Jméno Tomáš
Příjmení Krejčí
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Václav Krys, Ph.D.
 
Název práce česky Návrh pásového podvozku pro malé zatížení
cizojazyčně The Design of Belt Chassis for Low Loads
Abstrakt česky

Obsahem bakalářské práce je návrh pásového podvozku pro malé zatížení. V první části zabývá schodišti a roboty schopnými pohybu po schodišti. Další část práce obsahuje optimální řešení tvaru pásu, návrh čtyř konstrukčních variant a výběr varianty optimální. Závěrečná část obsahuje optimalizaci konečné varianty, základní výpočty a výkresovou dokumentaci.

cizojazyčně

The thesis proposal is The Design of Belt Chassis for Low Loads. The first part deals with the stairs and robots capable of movement on the stairs. Another part of the work contains an optimal solution strip form, the proposal of four design options and selection of optimal variant. The final section contains the optimization of the final variant, the basic calculations and drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

Z rešerše jsem vyvodil základní požadavky na pásový podvozek. Vyřešil jsem optimální rozmístění kol podvozku. Navrhl jsem čtyři varianty podvozku.

Výsledná varianta je schopná pohybu ve velmi členitém terénu. Je vhodná pro překonávání schodišť. Výhodou je velká plocha pro připojení senzorického a manipulačního vybavení. Nízká poloha těžiště zaručuje dobrou stabilitu.

cizojazyčně

From recherche, I draw the basic requirements for the crawler undercarriage. I solved the optimal deployment of the wheels chassis. I have designed four options chassis. The final option is capable of movement in a very broken terrain. It is suitable for bridging the staircase. The advantage is a large area for connection sensory and manipulation equipment. Low center of gravity ensures good stability.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt