Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo maz112
Jméno Roman
Příjmení Mazur
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh čtyřkolového podvozku se všesměrovými koly
cizojazyčně The Design of Fourwheel Chassis with Omnidirectional Wheels
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem čtyřkolového podvozku servisního robotu se všesměrovými koly typu Mecanum. V úvodu je provedena analýza současného stavu. Dále jsou navrženy tři varianty řešení podvozku a výběr optimální varianty. Optimální varianta podvozku se všesměrovými koly je konstrukčně zpracována v systému Pro Engineer. Řešení je doloženo pevnostní analýzou rámu v programu ANSYS Workbench, pevnostními výpočty šroubů držící rám akumulátorů. A dále obsahuje rozměrové výpočty os a funkční výpočet použitých pohonů.

cizojazyčně

Bachelor's thesis deals with the construction design of fourwheel chassis with omnidirectional wheels of type Mecanum. At the beginning of the thesis is made current status analysis. At further part of the thesis there are suggested three variants solution of chassis and the selection an optimal variant. The optimal variant of chassis with omnidirectional wheels is constructional processed in Pro Engineer system. This solution is documented by strength analysis of frame that was made in programm ANSYS Workbench, by strength calculations screws holding the frame accumulators. There are included dimensional calculations of axle and functional calculation of used drives in bachelor's thesis.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání bakalářské práce je navrhnut podvozek se všesměrovými koly, který splňuje všechny kladené požadavky. Je určen pro průzkum vnitřních i vnějších prostor s možností upevnění externích periférií. Dokáže vyvinout rychlost až 18 km/h.

cizojazyčně

According to task of bachelor's thesis is created design chassis with omnidirectional wheels that complies all the requirements asked. It is designed for exploration of internal and external space, with the possibility of attachment of external peripherals. It can a speed of up to 18 km/h.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt