Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2007
Počet stran 84
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo zyg003
Jméno Jiří
Příjmení Zygmont
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Zpracování a analýza scény mobilního robotu
cizojazyčně Processing and interpretation the mobile robot’s image work scene
Abstrakt česky

Konstrukce orientačního ústrojí kamerového systému kamery EVERFOCUS EQ2700 pro rotaci kolem vertikální a horizontální osy.

Detekce a rozpoznání jednoduchých objektů ve snímaném obraze. Jedná se o úlohu digitálního zpracování obrazu. K rozpoznání obrazu je použita neuronová sít .

Doplnění informací pro operátora o textové a grafické informace.

cizojazyčně

Construction orientation device of camera system with camera EVERFOCUS EQ2700 for ratation around vertical and horizontal axis.

Detection and recognition of simple objects in Image. It means digital Image processing. To recognition will be used nurall net.

Filling text and graphic informatoins for operator.

Dosažené výsledky česky

Byla vytvořena konstrukce orientačního ústrojí kamerového systému pro pohyb ve dvou stupních volnosti.

V Matlabu byl vytvořen program pro rozpoznání jednoduchých objektů ve snímaném obraze. Je použito výpočtu příznaků Eulerovo číslo, momenty setrvačnosti a jasové charakteistiky a neuronová sít ARTMAP.

Doplnění informací pro operátora o textové a grafické informace ve Visual Basic.NET.

cizojazyčně

It was created construction orientation device of camera system in two degrees of freedom.

In Matlab was created program for recognition of simple objects in Image. To recognition is used comput of attributs: moment of inertia, Euler number and brightness attributs and Neurall Net ARTMAP.

Filling text and graphic informatoins in Visual Basic.NET.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt