Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 09. 2005
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mit044
Jméno Hynek
Příjmení Mitura
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci přírubových součástí větších rozměrů
cizojazyčně Proposal robotized workplace for palletizing flanged components of a bigger size
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá optimalizací robotizovaného pracoviště pro paletizaci přírub. Součástí je také návrh pneu efektoru. Ten bude využit pro vkládání papírových prokladů mezi jednotlivé vrstvy ukládaných přírub a taktéž pro vkládání vrchních vík. Práce je doložena výpočty a výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the optimizing of robotized workplace for palletizing flanged components. A component part of the thesis is also proposition pneumatic gripper. The will utilize for nesting paper spacing among in singles thicknesses nesting flange and likewise for nesting top caps. The thesis is supported by calculation and drawings.

Dosažené výsledky česky

RTP pracoviště pro paletizaci přírub je řešeno tak, aby vyhovovalo požadavkům zadání a splňovalo technické, ekonomické, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Pro realizaci celé paletizační linky je nutno blíže specifikovat typy snímačů a navrhnout řídící systém. Konstrukce efektoru je navržena pouze pro papírový proklad a vrchní dřevěné víko. V případě manipulace s jiným druhem materiálu je nutno provést kontrolní přepočet uchopovací síly přísavek.

cizojazyčně

RTP workplace for palletizing flange is solving so, to agree with requirements setting and answer technical, economic, security and sanitary prescript.

For realization whole palletization lines is need more closely specify type sensors and project driving system. Construction effector is designed only for paper boxboard and top wooden cap. In the event of manipulation with other kind material is necessity perform control calculation gripe force vacuum bed.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt