Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 25. 05. 2005
Počet stran 42
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zyg003
Jméno Jiří
Příjmení Zygmont
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Řízení mobilního robotu
cizojazyčně Control of mobile robot
Abstrakt česky

V této práci je popsán návrh rozšíření senzorického subsystému stávajícího mobilního robotu, včetně jeho realizace a navržení řídicího systému. Senzorický subsystém se skládá z tří sonarů SRF 04, IR modulu a taktilních senzorů. Jako řídicí jednotka je použit jednočipový mikroprocesor řady Atmel AT89C52.

cizojazyčně

This thesis describes how to upgrade recent mobile robot’s sensor subsystem, including its realization and design of new control system. The sensor subsystem is created of three sonar’s SRF 04, IR module and micro switch. One - chip microcomputer Atmel AT 8052 was used as a control unit.

Dosažené výsledky česky

Byly realizovány tři úlohy, kde robot má sledovat stěnu v konstantní vzdálenosti, aplikace odometrie, poslední úkol je objetí překážky. Řídicí program byl napsán ve vývojovém prostředí BASCOM-8051.

Byla zdokonalena orientace robotu v prostoru a tím včetně inteligentního chování v neznámém prostředí. Robot slouží k laboratorním účelům a je dále možné rozšiřovat jeho senzorické subsystémy

cizojazyčně

It were realized three tasks, where robot must copy the trajectory of the wall in constant distance, application of odometry and the last task is going around the obstacle. The control system was written in programming language BASCOM – 8051.

It was improveed orientation in space and this intelligent behavior in unknown environment. The robot’s purpose is to aid in laboratory processes and it is possible to upgrade it is sensor subsystem even further.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt