Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 25. 05. 2005
Počet stran 43
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sve097
Jméno Radomír
Příjmení Švec
Tituly
e-mail
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro manipulaci s tyčovým materiálem kratších délek
cizojazyčně Proposal robotized workplace for manipulation with stump material of a shorter lenght
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce se zabývá pracovištěm pro dělení materiálu na pile a následnému uložení na palety. Po specifikaci zadání je řešena část projektová. Pracoviště je navrženo ve třech variantách, z kterých je vybrána jedna optimální a ta dále rozpracována. Pro tuto variantu je zvolen robot, pila a specifikovány další potřebná zařízení jako je přísunový a odsunový válečkový dopravník a okolí pracoviště. V druhé části projektu je konstrukčně řešen efektor robotu pro uchopování tyčového materiálu v zadaném rozsahu dle požadavkového listu. Pro tento efektor je navrženo kinematické schéma, pro které je navržen vhodný pneumatický motor. Součástí návrhu jsou potřebné výpočty.

cizojazyčně

This bachelor work deal with workplace for dividing material on saw and resulting inflict upon pallets. After specifications setting is solving projected part. Workplace is designed in frictional variant, from that is chosen one optimum and the further elaboration. For this variant get in robot, saw and specified next needed arrangement as is supply and transfer conveyer and surroundings workplace. In second parts project is constructional solving effector robot for seizing stump material in range specification according to specifications list. For this effector is designed kinematic diagram, for that is designed fit pneumatic motor. Single parts proposal they are needed calculation.

Dosažené výsledky česky

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části jsem řešil robotizované pracoviště pro manipulaci s krátkým tyčovým materiálem. Navrhnul jsem varianty řešení a provedl jejich zhodnocení. Vybral jsem optimální variantu a blíže rozpracoval. Specifikoval jsem potřebné zařízení a požadavky na jejich vlastnosti. Vše jsem rozkreslil na dispoziční výkres s rozmístěním jednotlivých zařízení, bezpečnostních ohrazení a cest. V druhé části jsem řešil úchopný mechanismus pro manipulaci s tyčovým materiálem o rozměrech dle požadavkového listu. Určil jsem si kinematické schéma, vypočítal jsem si vhodný pneumatický motor. K dané konstrukci jsem provedl kontrolní pevnostní výpočty.

cizojazyčně

This bachelor work with assembling from two part. In the first part I solved robotic workplace for manipulation with short bars. I proposed variant solving and performed their estimation. I choose optimum variant and more closely develop. Specify I needed arrangement and requirements on their characteristics. Everything I am comminute-delineavit on layout drawing with placement single arrangement, security representation and ways. In the second parts I solved grasp mechanism for manipulation with bars about proportion according to specifications list. I determine kinematic diagram, I computed yourself fit pneumatic motor. On the laid construction I performed check stability calculation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt