Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 25. 05. 2005
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo cib016
Jméno Michal
Příjmení Cibien
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci výrobků v krabicích
cizojazyčně Proposal robotized workplace for palletizing products in box
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště pro paletizaci výrobků v krabicích. V úvodu je provedena analýza stávajícího stavu paletizačních pracovišť a návrh tří variant řešení daného problému. Pomocí vícekriteriální hodnotové analýzy je nalezeno optimální řešení, které je zpracováno do projekčního tvaru.

cizojazyčně

Thesis is dealing with proposal robotized workplace for palletizing products in box. The introduction compares analyses of now palletizing workplace and proposal three alternative solution of these problem. By the help of more criterion value analyses is select optimal solution, which is process to project form.

Dosažené výsledky česky

V Bakalářské práci bylo navrhnuto robotizované pracoviště pro paletizaci výrobků v krabicích. V textové části je vypracována technická zpráva s potřebnými výpočty a zhodnocením dosažených výsledků. Práce je podložena projekčním výkresem pracoviště a sestavným výkresem vybraného periferního zařízení. Doba jednoho cyklu pracoviště je 9min 39s. Manipulace s krabicemi je realizována robotem IRB 8400. Krabice se ukládají na EURO palety.

cizojazyčně

In Thesis was proposal robotized workplace for palletizing products in box. In the text part is process technical dispatch whit necesary calculs. Thesis is underlay projection drawing of workplace and asembly drawing of choice outskirts device. Time one cycle of workplace is 9min 39s. Manipulation with boxes is realize by robot IRB 8400. Boxes are load on EURO pallet.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt