Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 09. 2005
Počet stran 78
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo rys052
Jméno Milan
Příjmení Ryšavý
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro obsluhu pacientů ve zdravotnických zařízeních
cizojazyčně Engineering design of the service robot designed for service patient in healthcare
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením manipulátoru pro obsluhu pacientů ve zdravotnických zařízeních. V úvodu jsou uvedeny stávající konstrukce a navrženy tři varianty řešení. Metodou technického hodnocení je vybrána optimální varianta. V systému Pro/ENGINEER je provedeno konstrukční řešení, které je podrobně popsáno. Dále je uveden výpočet všech pohonů a pevnostní výpočty základních strojních součástí, které jsou uvedeny v příloze. Celé řešení je doloženo sestavnými výkresy.

cizojazyčně

The thesis is engaged in design manipulator for service patient in healthcare. Existing constructions of such manipulators are shown in the introductory part of the work and tree alternates of solution designed. The optimal alternate is chosen method of technical classification. In Pro/ENGINEER system the construction solution is made which is described in detail. Further the calculation of all drivers stated and strength calculation of basic mechanical parts in presented. All this shown in supplement. The whole solution in documented on assembly drawings in appendix.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru pro obsluhu pacientů ve zdravotnických zařízeních. Manipulátor má šest stupňů volnosti a pohony v základu s nosností do 5 kg (s efektorem) a dosahem 2360 mm. Manipulátor je detailně vymodelován v systému Pro/ENGINEER. Celé řešení je doloženo sestavnými výkresy a pevnostními výpočty základních strojních součástí.

cizojazyčně

Outcome of the thesis is constructional proposal of the manipulator for service patient in healthcare. Robot with six Degree of Freedom and with Drivers in the Basement with payload to 5 kg (with effector) and range 2360 mm. Manipulator is shaped in detail in system Pro/ENGINEER. Whole solution is documented with assembly drawings and strength calculation of basic mechanical parts.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt