Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 09. 2005
Počet stran 77
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo val261
Jméno Lenka
Příjmení Válková
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Servisní robot pro stříhání porostu kolem komunikací
cizojazyčně Service robot for keeping green around road (motorway)
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá řešením konstrukce servisního robotu pro údržbu porostu kolem komunikací (na dálnicích). V )vodu jsou porovnány stávající konstrukce podobných zařízení používaných v naší repulice i v zahraničí, z jejich řešení se vychází při konstrukčním návrhu. Konstrukční řešení je zpracováno v několika variantách a jednotlivé varianty jsou porovnány a hodnoceny danými kritérii. Je vybrána jedna z možných variant řešení, která je podrobně popsána a zpracována do úrovně sestavných výkresů.

Konstrukční návrh optimální varianty je proveden v programu SolidWorks. Řešení je doloženo potřebnými návrhovými a kontrolními výpočty.

cizojazyčně

Dosažené výsledky česky

Diplomová práce byla splněna v celém jejím roszahu. Byly stahoveny požadavky na konstrukci stroje, které se podařilo splnit. Stroj se skládá z nosné svařované konstrukce. Byla provedena její pevnostní analýza. Navržená konstrukce vyhovuje. Výpočtově byly ověřeny ložiska, pera a hřídele, které též vyhovují a nedochází k jejich poškození.

cizojazyčně

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt