Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 28. 05. 2007
Počet stran 54
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo sto116
Jméno David
Příjmení Stoniš
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant Ing. Adam Tvarůžka
 
Název práce česky Senzorický subsystém mobilního robotu
cizojazyčně Sensorial subsystem of Mobile robot
Abstrakt česky

Tato práce popisuje rozšíření senzorického, motorického a řídicího systému mobilního robotu a aplikaci neuronových sítí do řízení robotu. Stávající senzorický systém byl rozšířen o modul infračerveného detektoru překážek a o akcelerometr ADXL 202E. Byl vypracován software umožňující dálkové ovládání robotu pomocí PC a zobrazovaní naměřených údajů ze senzorického subsystému. Aplikace algoritmu neuronové sítě byla ukázána na příkladu jízdy robotu kolem zdi a překážek v zadané vzdálenosti.

cizojazyčně

This work describes extension of sensorial, motion and control system of mobile robot and application of neural networks to control system. Existing sensorial system was extended about infrared detector of obstructions and about accelerometer ADXL 202E. Software enabling remote control of robot from the PC and display of measured data from sensorial subsystem was worked up. Application of algorithm of neural network was demonstrated on example drive around the wall and obstacles at required distance.

Dosažené výsledky česky

Senzorický subsystém mobilního robotu byl rozšířen o IR detektor. Dále byl zhotoven nový obvod pro komunikaci se senzory. Akcelerometr se jako senzor ujeté dráhy ukázal jako nevyhovující. Do řídicího systému se povedlo aplikovat algoritmus neuronových sítí s off-line trénovací množinou

cizojazyčně

Sensorial subsystem of mobile robot was extended about IR detector. Next was build new circuit for communication whit sensors. Accelerometer was found insufficient as a detector of distance. The algorithm of neural network with off-line train set was successfully applied into the control system.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt