Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 33
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bab047
Jméno Ján
Příjmení Babjak
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Řízení školního robotu
cizojazyčně Control of school robot
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá tvorbou dokumentace průmyslového robotu PROB-20 potřebné k návrhu a realizaci modernizace řídicího systému na bázi průmyslového PC. Tyto informace jsou pak následně použity jako podklad pro návrh technického řešení nového řídicího systému, a tvorby obslužného programového vybavení.

cizojazyčně

This work deals with creation of an industrial robot PROB-20’s documentation needed for design and modernization realization of a control system based on an industrial PC. The information then serves as basic data for a design of a technical solution of a new control system, and for development of program accessories.

Dosažené výsledky česky

Byla vytvořena dokumentace robotu dokumentující jeho základní prvky s ohledem s ohledem na následnou tvorbu řídicího sytému. Dále bylo realizováno propojení robotu s průmyslovým PC a vytvořen obslužný program, který umožňuje jak manuální tak i automatické ovládání robotu.

cizojazyčně

The documentation describing its basic elements considering further creation of control system has been created. Furthermore a connection of the robot to an industrial PC has been realized and the utility program allowing both manual and automatic robot\'s control has been developed.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt