Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 36
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sto116
Jméno David
Příjmení Stoniš
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Řízení školního robotu
cizojazyčně School robot controling
Abstrakt česky

V této práci je popsán návrh rozšíření senzorického subsystému stávajícího mobilního robotu, včetně jeho realizace a navržení řídícího systému. Senzorický subsystém byl rozšířen o taktilní spínače a sonary SRF 04. Byly realizovány dvě úlohy, v nichž hlavní funkcí řídicího programu bylo zajistit správnou reakci pohonných jednotek v závislosti na senzorickém subsystému a vhodné autonomní chování robotu.

cizojazyčně

This thesis describes how to upgrade recent mobile robot’s sensoric subsystem, including it’s realization and design of new control system. The sensoric subsystem was upgraded with micro switch and sonar’s type SRF 04.

Two tasks were realized, in which the main function of control system was to provide correct response of drive units in cooperation between sensoric and motion system and proper autonomic behavior of the robot.

Dosažené výsledky česky

Realizoval jsem rozšíření sensorického subsystému včetně navržení nové konstrukce. Navrhl a odladil jsem řídicí systém a naprogramoval autonomní chování robotu..Robot slouží k edukačním účelům a je možné dále rozšiřovat jeho senzorický subsystém.

cizojazyčně

I have made an extension of sensoric subsystem including proposal of new construction. I have make proposal control system and I have program autonomic behavior of the robot. Robot The robot’s purpose is to aid in educational processes and it is possible to upgrade it is sensoric subsystem even further.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt