Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 84
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dom017
Jméno Vlastimil
Příjmení Domes
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Modelování komponent a uzlů robotů
cizojazyčně Modeling of components and robots’ centres
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá modelováním komponent a uzlů robotů v software Pro/ENGINEER Wildfire. Nejprve je analyzován samotný software, nové trendy a zásadní změny oproti předchozí verzi. Následně jsou definovány typické konstrukční prvky robotů a je vytvořena metodika jejich tvorby v uvedeném software.

Ve formě HTML protokolu je vytvořená internetová příručka, která slouží jako podklad pro studium metodiky modelování. Příručka je přístupná na webovém serveru katedry robototechniky VŠB-TU Ostrava. Na základě zpracované metodiky a příručky je vymodelován robot a je pomocí aplikace „Mechanism“ pro názornost jeho možné manévrovatelnosti rozpohybován.

cizojazyčně

The bachelor’s thesis deals with modeling of components and robots’ centres in Pro/ENGINNER Wildfire software. At first the software itself is analyzed together with new trends and basic changes in comparison with the previous version. This is followed by definition of typical structural features of robots and methodology of their creation is made in the software mentioned above.

Brochure in HTML form was created; this serves as a base for modeling methodology studies. This brochure is available on web server of Robotics Department of University of Mining – Technical Faculty. On the basis of worked-out methodology and the brochure a robot is modeled and with the help of “Mechanism” application set into motion to better demonstrate its maneuverability.

Dosažené výsledky česky

Byla provedena analýza nových trendů a změn ve verzi Pro/ENGINEER Wildfire oproti předešlé verzi. Byly definovány hlavní konstrukční prvky pro konstrukci robotů podle požadavku zadání. Na základě navržené databáze konstrukčních prvků, byla vytvořena metodika jejich tvorby. Na internetových stránkách katedry robototechniky VŠB-TU Ostrava je přístupná internetová příručka, zabývající se názorným a podrobným předvedením vytvořené metodiky při tvorbě komponent.

cizojazyčně

I made an analysis of new trends and changes in Pro/ENGINEER Wildfire version in comparison with the previous one. Main structural features for robots’ construction were defined, taking into account assignment requirements. New methodology of their construction was created on the basis of designed database of structural features. Internet brochure is available on internet sites of Robotics Department of University of Mining, Technical Faculty, which comprises illustrative and detailed demonstration of worked-out methodology of components creation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt