Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo
Jméno Ondřej
Příjmení Vozar
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh bloku kola pro podvozky autonomních robotů
cizojazyčně Konstruktionsentwurf eines Radblöckes für die Anwendung des Autonomrobotgestelles
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem bloku kola pro aplikaci podvozků autonomních robotů.V úvodu jsou představeny dostupné typy mobilních robotů na kolovém podvozku. Je provedena funkční, nákladová analýza a výběr optimální varianty. Vlastní konstrukční návrh je proveden ve formě 3D modelu v systému Pro/Engineer, konstrukční návrh je doplněn o potřebné výpočty.

cizojazyčně

Die Diplomarbeit befasst sich mit einem Konstruktionsentwurf des Radblöckes für die Anwendung des Autonomenrobotgestelles. Am Anfang sind die erreichbaren Typen von Radgestellroboter vorgestellt. Es wurde die Funktion-, Aufwandanalysis und die Auswahl der optimalen Variante durchgeführt. Der eigene Konstruktionentwurf ist in der Form des 3D Modelles im System Pro/Engineer durchgeführt, Konst.-Entwurf ist um nötige Berechnungen ergänzt.

Dosažené výsledky česky

Ve své diplomové práci jsem navrhl blok kola pro aplikaci podvozků autonomních robotů. Systém má dva stupně volnosti. Je vybaven připojovacím čtyřkloubovým mechanismem k připevnění na podvozek. Blok se může použít pro podvozky jak při venkovním (outdoor), tak vnitřním (indoor) užívání. Při návrhu jsem vycházel z požadavkového listu. Všechny požadavky se mi podařilo splnit. Oba motory disponují dostatečným kroutícím momentem pro spolehlivý chod součásti a celková únosnost systému je ověřena výpočty. Všechny spojovací součásti jsou navrženy a dimenzovány s patřičnými koeficienty bezpečnosti. Protože ani hnací a ani řídící hřídele nepracují při vysokých otáčkách je velká trvanlivost ložisek zaručena.

cizojazyčně

In meiner Diplomarbeit habe ich einen Radblock für die Anwendung des Autonomenrobotgestelles vorgeschlagen. System hat 2 Freiheitstufen. Es ist vom Anfügungsviergelenkmechanismus zur Anfügung auf das Gestell. Der Block kann für Gestelle wie beim Aussen- (outdoor), auch beim Innengebrauch (indoor) verwendet werden. Beim Vorschlag habe ich vom Anspruchsschein ausgegangen. Es gelang mir alle Ansprüche zu erfüllen. Beide Motoren disponieren über genügende Drehungsmoment für verlässigen Gang des Bauteil und Gesamttragfähigkeit des Systems ist mit den Berechnungen beglaubigt. Alle Fügungsbauteile sind mit gebührlichen Sicherheitskoefizienten vorgeschlagen und dimensioniert. Weil nicht Getriebewelle noch Steuerwelle bei hohen Umdrehungen arbeiten, wird grosse Lagerdauerhaftigkeit garantiert.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt