Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 28. 05. 2007
Počet stran 92
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo pin030
Jméno Petr
Příjmení Pindur
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
 
Název práce česky Pracoviště pro kontrolu tvarově složitých součástí
cizojazyčně Workplace for Inspection of complicately Shaped Parts
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro kontrolu tvarově složitých součástí. V úvodu je provedena analýza současného stavu a stručně charakterizovány jednotlivé způsoby měření. Vhodná varianta řešení je vybrána na základě funkční a nákladové analýzy.

cizojazyčně

This thesis deals with a proposal of workplace for inspection of complicatedly shaped parts. In the introduction, an analysis of contemporary situation is elaborated, and the individual methods of measurement are specified. Suitable solution is selected on the basis of functional and costs analysis.

Dosažené výsledky česky

Zvolená varianta je konstrukčně zpracována v programu Pro/Engineer. V dalších částech jsou provedeny detailní návrhové a kontrolní výpočty jednotlivých konstrukčních prvků měřicího stroje. Závěr se věnuje zhodnocení dosažených výsledků během konstrukce měřicího stroje. Konstrukční řešení je doloženo kompletním výkresem sestavy. V přílohách jsou doložené kompletní výpisy výpočtových programů a katalogové listy.

cizojazyčně

The chosen variant is constructionally processed by means of Pro/Engineer software. In the next parts, detailed suggestions and check calculations of the individual constructional elements of the measurement machine are made. The conclusion is focused on evaluation of results achieved during construction of the measurement machine. The constructional solution is supported by a complete drawing of the system. In the annexes, the full list of computational programmes and the catalogue lists are placed.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt