Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2007
Počet stran 87
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo pin045
Jméno Ondřej
Příjmení Pinďák
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
 
Název práce česky Návrh vizuálního subsystému mobilního robotu určeného pro venkovní nasazení
cizojazyčně The design of a visual subsystem for robots assigned for outdoor applications
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem vizuálního subsystému mobilního robotu určeného pro venkovní nasazení. Práce má několik částí. První a druhá část práce je zaměřena na návrh a výběr vhodné varianty polohování streovizuálního systému a vhodný návrh termovize. Třetí část se pak zabývá návrhem pohonu vizuálního subsystému.

cizojazyčně

This diploma work deals with design of visual subsystem of mobile robot intended for outdoor setting. The work has several parts. The first and the second part is concentrated on design and selection of suitable solution of positioning of stereovisual system and suitable design of thermovision. The third part then describes constructive design of drive of visual subsystem.

Dosažené výsledky česky

Diplomová práce splnila všechny kladené požadavky a je tedy reálným řešením pro použití v praxi.

cizojazyčně

This diploma work realize everything requirement and is rally method of solution for use in a practice.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt