Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 79
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo hor232
Jméno Michal
Příjmení Horák
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční řešení robotické ruky pro manipulaci s nebezpečnými předměty
cizojazyčně Structural solution of robotic arm designed for dangerous item manipulation
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem a koncepčním řešením robotické ruky pro práci s nebezpečnými předměty. V první části práce jsou uvedeny již stávající řešení těchto robotů a jejich konstrukční specifika. Na základě této studie je upřesněno zadání a dále jsou navrženy tři varianty řešení. Je proveden výběr optimální varianty. Tato varianta je pak dále konstrukčně řešena v CAD systému Pro/Engineer. Takto vytvořený model je dále zpracován v software Pro/Mechanica pro zjednodušení složitých výpočtů.

Tato nástavba na mobilní podvozek má široké pole působnosti v inspekčních pracích prováděných jak v terénu, tak i v budovách. Dále pak lze využít pro manipulaci s nebezpečnými předměty v dostatečné vzdálenosti od místa zásahu . Robot částečně nahradí pracovníky, kteří provádí tuto nebezpečnou činnost.

cizojazyčně

Thesis is dealing with design and conceptual solution of robotic hand for handling dangerous items. There are existing solutions of these robots and their structural specifics introduced in the first part of the work. On the basis this project the submission is specifited and further three solution variants are brought forward hereafter. Optimal variant selection is made. This variant is solved in CAD system Pro/Engineer. For complicated calculation simplification created model is further processed in Pro/Mechanica software.

This superstructure designed for mobile undercart has wide lay in inspectional work services which are performed in terrain as well as in buildings. Hereafter the superstructuer can be employd at work with dangerous items in sufficient distance. The robot can partly make up for workers, which do this dangerous activity.

Dosažené výsledky česky

V úvodu byla provedena analýza stávajících řešení, která obsahuje přibližně 15 robotů, které ve světě byly vyvíjeny. Analýza byla prováděna na základě informací získaných z internetových zdrojů. Dalším bodem je specifikace požadavků na konstrukci robotů pracujících v nebezpečném prostředí. Dále byly v diplomové práci uvedeny tři varianty řešení nástavby, které se liší rozmístěním motorů. Byla provedena hodnotová vícekriteriální analýza, „Bodovací metodou“. V dalším bodě byl proveden konkrétní návrh efektoru a ramene nástavby robotu. Konstrukce byla provedena v CAD systému Pro/Engieer. Vybrané součásti, uvedené v jednotlivých kapitolách jsou kontrolovány pomocí systému Pro/Mechanica, MechSoft Profi, a MathCad 2001.

cizojazyčně

There is an analysis of the current solutions which contains approximetly 15 robots developed abroad in the introduction of the thesis. Analysis is effected pursuant to informations acquired from internet sources. There is a requiriments specification posed on robot working in dangerous environment in the next point. There are three versions of superstructure solution which are differentiated by engines siting hereafter. The value multicriterial analysis by “Points method” was effected. There is a concrete design of effector and robotic arm. The design was effected in CAD Pro/Engineer system. Choice components contained in single chapters are check by force of Pro/Mechanica system, MechSoft Profi and MathCad 2001 programs.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt