Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 72
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo dud092
Jméno Roman
Příjmení Dudek
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant Ing. Adam Tvarůžka
 
Název práce česky Aplikace umělé inteligence do řízení mobilního robotu
cizojazyčně An application of the artificial intelligence (AI) into a mobile robot control
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá používáním umělé inteligence do řízení mobilního robotu. V úvodu je uveden popis hardwaru robotu a způsob jeho používání. Následuje podrobný výklad do problematiky neuronových sítí, které jsou schopny, naučit se řešit zadané úkoly.

cizojazyčně

Diploma work is dealing with an application of artificial intelligence (AI) into a mobile robot control. The introduction describes robot hardware and a way of its application. Next chapter is dealing with detailed explanation into neuron network problem. The networks are able to learn a solution of a setting task.

Dosažené výsledky česky

Na základě poznatků o sonaru a kompasu byl vytvořen řídicí program pro komunikaci mezi těmito senzory a nadřazeným PC. Senzory tvoří vstupní vektor do neuronových sítí. Výstupem těchto sítí jsou informace pro pohony. Neuronové sítě byly učeny na těchto úlohách: Jízda robotu kolem zdi a jízda robotu v určitém azimutu. V obou případech byla síť schopna se úkol naučit a poté ho aplikovat v autonomním režimu řízení robotu.

cizojazyčně

A new control program for communication between the sensors and a superior PC was created. These sensors are used as an input vector into the neural networks. Information for motors is an output vector. The neural networks were trained at these tasks: robot follows the wall and robot drives in a setting azimuth. In a both cases robot was able to learn the task and then apply it in the autonomous robot control mode.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt