Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 96
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo siu007
Jméno Bronislav
Příjmení Siuda
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro manipulaci a transport drobných předmětů v domácnosti
cizojazyčně Engineering design of service robot intended for handling and transport small objects in household
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem robotu pro manipulační a transportní činnosti v domácnostech. V úvodu je provedena analýza možnosti nasazování robotů v domácím prostředí s přihlédnutím na použití pro obsluhu tělesně postižených. Vhodná varianta provedení podvozku je vybrána na základě funkční a nákladové analýzy. Zvolená varianta je konstrukčně zpracována v programu Pro/Engineer. V další části jsou provedeny detailní návrhové a kontrolní výpočty jednotlivých konstrukčních prvků podvozku a manipulační nástavby. Závěr se věnuje zhodnocení dosažených výsledků během konstrukce robota. Konstrukční řešení je doloženo kompletním výkresem sestavy. V přílohách jsou doložené kompletní výpisy výpočtových programů, blokové schémata a axonometrické pohledy na zkonstruovaný robot.

cizojazyčně

Diploma work deals with a constructional proposal of robot for manipulation and transport activities in households. In introduction is elaborated analysis of possibility setting robots in indoor environment with a consideration of using for attendance to a disabled person. Suitable version of undercart is chosen on the basis of functional and cost analyses. Elected variant is constructional processed in program Pro/Engineer. In next part are realized detailed suggestions and check calculation of single constructional elements of undercart and manipulation body. At the close is estimation of achieved results during construction. Structural design is documented by full drawing configuration. In supplements are documented full listings of computational programs, schematic diagrams and axonometric views on engineered robot.

Dosažené výsledky česky

Po provedení technicko - ekonomického hodnocení byl vybrán čtyřkolový podvozek. Ten byl dále podrobně analyzován v programu TechOptimizer 3.0, který přispěl k vybrání diferenčně řízeného podvozku. Navržená koncepce má dvě hnací kola uprostřed rámu a po jednom volně otočném vpředu a vzadu. Nosnost podvozku byla stanovena na 90 kg. Navržená manipulační nástavba se skládá ze dvou části. Z plošiny, která má možnost vertikální změny výšky v rozsahu 684 – 1031 mm a na ní umístěného manipulátoru o nosnosti 2 kg a dosahu 894 mm.

Celková hmotnost robotu o rozměrech 636 x 530 x 684 (1031) mm je 75 kg. Robot v hodnotě 410 000 kč má možnost být v provozu 1 hodinu a 40 minut.

cizojazyčně

After making technical and economical evaluation was chosen four-wheel undercart. That was further analyzed in program TechOptimizer 3.0, which contributed to a selection the difference controlled undercart. Designed conception has two driving - wheels in the middle of frame and singly freely rotary in front and at the back. Chassis load capacity was limited to 90Kg. Designed manipulation body is consist of two parts. The platform which has possibility vertical changes within the scope 684 - 1031 mm and upon this platform is set the manipulator with maximum load 2Kg and reaches 894 mm. Total weight of robot with proportions 636 x 530 x 684 (1031) mm is 75 kg. The value of the robot is 410 000kč and has possibility of running to 1hour and 40 minutes.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt