Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 67
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo chr087
Jméno Oldřich
Příjmení Chromečka
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro monitorování pod vodní hladinou
cizojazyčně Engineering design of service robot for underwater monitoring
Abstrakt česky

Hlavní náplní diplomové práce je konstrukční návrh servisního robotu určeného k monitorování pod vodou. Použití navrženého servisního robotu se předpokládá v tuzemských podmínkách do dvaceti metrů hloubky. Jedná se o neautonomní zařízení, tudíž je připojené na kabelu a ovládané operátorem. Hlavní použití je pro inspekci a kontrolu konstrukcí pod vodou, jako jsou ponořené části mostů nebo hráze přehrad.

Dále je v práci proveden výběr optimální varianty pomocí hodnotové analýzy, a také je vypracována rešerše dosud vyrobených podvodních plavidel podobného typu. Vzhledem k nedostupnosti literatury zabývající se konstrukcí podvodních servisních robotů, posloužily jako největší zdroj informací www stránky.

cizojazyčně

Main thesis content is engineering design of service robot for underwater monitoring. Usage of developed service robot suggests inland environment to twenty meters depth. It is nonautonomous device, so it is conected with umbilical and contolled by operator. Main usage is for inspection and control of underwater constructions, like deep parts of bridges or dam dikes.

There also has been made an optimal variant choise due to a value analysis and there has been made a background research od today remote operated vehicles of similar types. With respect to nonavailability of literature engaged in underwater service water robots construction, most useful has been internet web sites.

Dosažené výsledky česky

Bylo proveden konstrukční návrh servisního robotu schopného pozorování pod vodní hladinou. Ze tří navržených variant provedení robotu byla vybrána ta nejvýhodnější pomocí hodnotové analýzy. Robot je navržen tak, aby byl schopen operovat v hloubkách do 20 metrů pod vodní hladinou. Plavidlo s sebou nenese žádný zdroj energie. Ta je přivedena pomocí kabelu, který je k robotu připevněn. Celý robot je kompaktní a lehce přenosný. Celková hmotnost je necelých 5 kg.

cizojazyčně

There has been made an engineering design of service robot which is able to observate under water. The most profitable construction variant has been chosen from three designed options by the help of value analysis. Robot is designed to be able to operate about twenty meters under water surface. Vehicle doesn´t carry any power supply. Energy is feeded by cable which is conected to the robot. Whole robot is kompact and light. Total weight is almost 5kg.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt