Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 73
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo las037
Jméno Radim
Příjmení Lasák
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční návrh kloubového manipulátoru určeného pro pomoc handicapovaným lidem na invalidním vozíku
cizojazyčně Mechanical design of the joint manipulator designated for help to handicap people on wheelchair
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením kloubového manipulátoru pro pomoc handicapovaným lidem na invalidním vozíku. V úvodu jsou uvedeny stávající konstrukce a navrženy tři varianty řešení. Metodou technického hodnocení je vybrána optimální varianta. V systému Pro/ENGINEER je provedeno konstrukční řešení, které je podrobně popsáno. Dále je uveden detailní výpočet všech pohonů a pevnostní výpočty základních strojních součástí, které jsou uvedeny v příloze. Celé řešení je doloženo třemi sestavnými výkresy. V závěrečné části se nachází návrh řízení a napájení manipulátoru. Práce je doplněna postupem montáže vybraných celků a ekonomickým zhodnocením.

cizojazyčně

The thesis is engaged in design joint manipulator for help to handicap people on wheelchair. Existing constructions of such manipulators are shown in the introductory part of the work and three alternates of solution are designed. The optimal alternate is chosen by method of technical classification. In Pro/ENGINEER system the construction solution is made which is described in detail. Further the calculation of all drives stated and strength calculation of basic mechanical parts is presented. All this are shown in supplement. The whole solution is documented on three assembly drawings in appendix. In closing part of diploma work the design of control and power supply is presented. Thesis is complemented with the procedure of assembly choice units and with an economical analysis.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je konstrukční návrh kloubového manipulátoru určeného pro pomoc handicapovaným lidem na invalidním vozíku s nosností do 3 kg (s efektorem) a dosahem 950 mm. Manipulátor je detailně vymodelován v systému Pro/ENGINEER. Celé řešení je doloženo třemi sestavnými výkresy a pevnostními výpočty základních strojních součástí.

cizojazyčně

Outcome of the thesis is constructional proposal of the joint manipulator for help to handicap people on wheelchair with payload to 3 kg (with effector) and range 950 mm. Manipulator is shaped in detail in system Pro/ENGINEER. Whole solution is documented with three assembly drawings and strength calculation of basic mechanical parts.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt