Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 28. 05. 2007
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo val415
Jméno Barbora
Příjmení Valtová
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Návrh uchopovacího zařízení pro manipulaci s objemnými předměty
cizojazyčně Construction design of gripper for manipulation with large objects
Abstrakt česky

Bakalářská práce je tématicky zaměřená na návrh efektoru (mechanismu) pro uchopení a manipulaci např. se sudy s různou velikosti, tvarem, hmotností apod. Na základě upřesnění zadání je navržen efektor pro manipulaci s objekty do 30 l a hmotností do 30 kg. V úvodu je přehled stávajícího zařízení a příklad objektů manipulace. Pomocí morfologické matice a vícekriteriálního hodnocení byla zvolena varianta s kulisovým mechanismem.

cizojazyčně

The batchelor´s work is concetrated on the project of an effector (mechanism) for gripping and manipulation for example with barrels of different size, form, weight etc. The effector is proposed for manipulation with objects under 30 litres and 30 kilograms on the basis of assignement´s elaboration. In the introduction there is a view of the current equipment and an example of manipulation objects. The alternate with coulisse mechanism was selected by the help of the morphologic matrix and the more-criteria classification.

Dosažené výsledky česky

Efektor je dvouramenný, tříčelisťový. Efektor se pohybuje pomocí kulisového mechanismu a jako pohon byl zvolen hydraulický lineární pohon od firmy Vega. K práci je přiložena použitá literatura a příloha s kontrolními výpočty včetně parametrů k hydraulickému lineárnímu pohonu.

cizojazyčně

The effector is two-ply, three- jaw . The effector is moved the help of the coulisse mechanism and as a driving mechanism was chosen the fuid linear drive from the firm called VEGA. The adopted literature and the apendix with check calculations including parameters to the fuid linear drive are involved.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt