Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 28. 05. 2007
Počet stran 42
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sab045
Jméno Jiří
Příjmení Šablatura
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh mechanismu pro odběr kapalných vzorků včetně chemikálií z různých míst
cizojazyčně Construction design of mechanism for taking liqiud symplex including chemical from different places
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu, který je určen pro servisní roboty, jež jsou určeny pro odběr vzorků tekutin včetně chemikálií z různých míst. Jsou vypracovány varianty řešení a nejvhodnější varianta je rozpracována.

cizojazyčně

The Bachelor work is dealing construction design mechanism, that is of intended for service robots, who are intended for taking of samples liquid including chemical from different places. They are elaborated variant and the best variant was chosen and elaborated.

Dosažené výsledky česky

Bakalářská práce byla splněna v celém jejím rozsahu. Byl navrhnut mechanismus pro odběr kapalných vzorků o objemů 5 ml, jež je odebírána do vyměnitelných špiček. Hmotnost mechanismu je necelých 0.5 kg a je tvořen převážně z materiálu polyethylen. Jeho koncepce nám umožňuje odběr tekutin i z láhve.

cizojazyčně

The Bachelor work was successful satisfy in all amount. A mechanism has been designed for taking fluid samples of 5ml cubage, which is drowing off to repleceable spires. Weight of the mechanism is 0.5 kg and is mostly formed by polyethylen. Conception of the mechanism allowed us extrasction of liquid from a battle.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt