Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 28. 05. 2007
Počet stran 63
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ruz081
Jméno Lukáš
Příjmení Růžička
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Robotizované pracoviště pro svařování přírub
cizojazyčně Robotized workplace for welding flanges
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem, výběrem a řešením robotizovaného pracoviště pro svařování zvolených přírubových součástí ke koncům trubek. Ze tří navrhnutých řešení jsem na základě kriterialní analýzy vybral jedno optimální. Z tohoto pracoviště jsem pak konstrukčně řešil jeden prvek (otočný stůl).

cizojazyčně

Bachelors work is dealing with design, choose and solution of workplace for chosen flanged parts on piping ends welding. From three designed solutions I‘ve chosen, on the base of criterial analysis, optimized one. From this workplace I’ve solved the construction of one element (rotary table)

Dosažené výsledky česky

Navržené pracoviště splňuje požadavky, má vysokou efektivitu práce a produktivitu. Dle ekonomické analýzy by mělo mít finanční návratnost do tří let.

cizojazyčně

Designed workplace achieve requirements, it is highly effective and productive. On basis of the economical analysis it should make profit in less than three years.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt