Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2007
Počet stran 85
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mlc058
Jméno David
Příjmení Mlčoch
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Energetické zdroje pro mobilní roboty
cizojazyčně Energy sources for mobile robots
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá energetickými zdroji pro mobilní roboty. V úvodu jsou zmíněny dostupné zdroje pro mobilní roboty. V další části se práce specializuje na sekundární články. Sekundární články jsou rozčleněny podle elektrochemických s jejich porovnáním. Na základě teoretické části je navržen postup výpočtu pro volbu kapacity akumulátoru a vytvořen program zpracovávající tento výpočet. Závěrečná část práce se soustřeďuje na návrh výměnného systému uložení akumulátorů.

cizojazyčně

Thesis is dealing with energy sources for mobile robots. The Introduction describe accessible energy sources for mobile robots. Next part of thesis is specialized in batteries. The batteries are diferented into electrochemical systems with their comparing. On the basis of theoretic part is designed way for counting capacity batteries and made program doing it. In last part of theses is designed changing system of batteries holding.

Dosažené výsledky česky

Byl provedena analýza současných dostupných zdrojů energie pro mobilní roboty se specializací na akumulátory. Byl navržen postup výpočtu, na základě něhož je možné zvolit akumulátor vhodný pro mobilní robot a určit dobu jeho provozu. V konečné fázi byl navržen výměnný systém uložení baterií umožňující rychlé uvedení robotu do provozu.

cizojazyčně

There were made analysis of today accesible energy sources for mobile robots with specialization in batteries. Next there were created way of calculation for choosing battery for mobile robot and compute time of his runnig. At the end were designed changing system of battery holding, which allow fast putting to operation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt