Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2007
Počet stran 46
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kra477
Jméno Zbyszek
Příjmení Kramarčik
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Václav Krys, Ph.D.
 
Název práce česky Systémy tlumicí vibrace nástaveb mobilních robotu
cizojazyčně Systémy tlumicí vibrace nástaveb mobilních robotů
Abstrakt česky

Pasivní tlumicí systém je nejjednodušší způsob, jak tlumit vibrace. Součásti systému jsou pouze pasivní členy, které jsou přizpůsobeny k tlumení rázu.

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu stávajících technických prostředků pro zajištění požadované funkce. Součásti práce je návrh pasivního systému pro tlumení rázu vznikajících jízdou přes překážku, nebo terénem. Vlastní konstrukční návrh je proveden ve formě 3D modelu v programu ProEngineer. Konstrukční návrh je doplněn o základní výpočty.

cizojazyčně

Passive damping system is simplest method for vibrations damping. Parts of system are only passive component, which are determination for pull damping.

The aim of my thesis is achieve analysis of technically thinks for request function. Work deal is design passive system for vibrations damping, beginning at riding across barrier or terrain. Construction design is accomplish 3D model in software Pro/Engineer. Construction design is complete with basic calculations.

Dosažené výsledky česky

Byl proveden návrh pasivního systému pro tlumení vibrací. Tento systém je schopný tlumit svislé, podélné, příčné rázy i jejich kombinaci. Přesné chování systému nelze z přesností určit. Systém je navrhnut tak, aby bylo možno měnit a seřizovat jeho parametry. Nastavení všech tlumičů, předpětí v pružinách. Jsou provedeny základní výpočty

cizojazyčně

It was realized design of passive system for damping vibrations. This system master damp vertically, endways, adversely pulls and their combination. Precisely system demeanour is impossible ordain. System is achieve, that is resource exchange and adjust its parameters. Clearence all absorbers and preload in spring. Work includes basic calculations. Construction design is accomplish 3D model

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt