Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2007
Počet stran 44
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo joz006
Jméno Pavel
Příjmení Jozek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
 
Název práce česky Konstrukční návrh pracoviště pro montáž spojek s pružným kotoučem
cizojazyčně Workplace design for clutches assembly with elastic disk
Abstrakt česky

Bakalářská práce je zaměřena na projektování robotizovaného pracoviště, na kterém bude probíhat montáž spojky s pružným kotoučem. Na začátku je analýza automatizovaných montážních pracovišť. Na základě provedené analýzy jsou navrženy varianty řešení pracoviště. Poté je vybrána optimální varianta a pro ní zpracován technologický postup a dispoziční výkresy. Druhá část práce se zabývá návrhem efektoru pro robota.

cizojazyčně

Bachelor thesis is focused on the design robotical workplace for assembly, where will procees assembly of cluthes with elastic disk. The inicial part analyses automatics assembly workplace. On the basic of the analysis there are proposed the alternatives of solution for workplace. After that the optimal solution is chosen and technological report and layout drawing is made for it. Second part of thesis is focused on design the assembly head for robot.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci bylo navrženo robotické pracoviště pro montáž spojek, které zvyšuje přesnost, rychlost a pružnost výroby oproti manuální výrobě. To bylo vybráno z několika variant pomocí vícekritériálního hodnocení. Pro toto pracoviště byla zpracována technická zpráva a dispoziční výkresy. Součástí bakalářské práce je i návrh efektoru pro manipulaci s díly spojek. Konstrukce efektoru dovoluje uchopení několika velikosti spojek.

cizojazyčně

In Bachelor thesis there was designed robotic workplace for clutches assembly, which increase accuracy, speed and flexibility of manufacture against manual manufacturing. This workplace was chosen with help multi-criterion evaluation. Technical report and layout drawings were made for this workplace. Part of Bachelor thesis is design of efector for manipulation with clutches parts. Efector construction allowed grip of several clutches sizes.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt