Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 09. 2007
Počet stran 44
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hav240
Jméno Jindřich
Příjmení Havlík
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh modulů pro ukládání kapalných a pevných vzorků na servisním robotu
cizojazyčně Construction design of modulus for saving liquid and solid specimens on service robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem dvou samostatných vyměnitelných zásobníků, které jsou určeny pro ukládání kapalných vzorků, včetně chemikálií a pevných vzorků zeminy. Tyto zásobníky jsou umístěny na podvozku servisního robotu. Zásobník pro kapalné vzorky se skládá ze šesti vzorkovacích zkumavek. Objem zkumavky je 25 ml. Zásobník pro vzorky zeminy se skládá ze šesti vzorkovacích nádob. Objem nádoby je 50ml. Vlastní konstrukční návrh je proveden ve formě 3D modelu v programu Pro/ENGINEER a je doplněn o potřebné výpočty.

cizojazyčně

The Bachelor work is specialized on development of two changeable chargers, which are used for keeping of liquid samples, including chemical and consistent part of soil. These chargers are situated on undercart of service robot. Charger for liquid samples is based on six test tubes. The volume of the pot is 25 ml. Also the charger of the soil is made up of the six pots. The volume is 50ml. The main project is provide in 3D model in Pro/ENGINEER and concludes needed calculations.

Dosažené výsledky česky

Jako z hlavních bodů této práce byl návrh dvou samostatných vyměnitelných zásobníků pro uložení kapalných a pevných vzorků. Oba zásobníky jsou řešeny pro kapacitu 6-ti míst pro uložení vzorků. Kapalný zásobník pojme vzorek o objemu 25 ml. a zásobník pro pevné vzorky pojme objem vzorku 80ml. Dalším bodem této práce bylo navržení manipulačního zařízení do kterého se zásobníky uloží.

cizojazyčně

While design workplace was got increase accuracy of manufacture, production flexibility was provided and too came to reduction severity of work. These findings are confronted with all manual type of manufacture. Next aspect was productivity 25 ml. of labour, which relate to six usage of fund working hours. In this regard 80ml. it is impossible exactly specify, if credit was got, because it’s difficult to establish, how process will be proceded by manual way.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt