Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 28. 05. 2007
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo spa075
Jméno Petr
Příjmení Špaček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Návrh a realizace řízení paralelní kinematické struktury
cizojazyčně Design and realization of the parallel kinematics structure
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizaci řízení paralelní kinematické struktury. Paralelní kinematickou strukturou, kterou tato práce popisuje, je stabilizační plošina. Tato plošina je primárně určena pro stabilizaci kamery ve vodorovné poloze při náklonu základny.

V první části diplomové práce je konstrukce stabilizační plošiny od jejího návrhu až po realizaci. V druhé části potom diplomová práce popisuje navrženy software pro řízení, který byl napsán ve vývojovém prostředí Visual Basic 2005 .NET. V závěru diplomové práce jsou výsledky měření reakcí stabilizační plošiny na skokové změny. K těmto výsledku je připojen i jejich rozbor.

cizojazyčně

This thesis is dealing with design and realization of the parallel kinematics structure. Stabilization platform is parallel kinematics structure, which this thesis describing. This platform is primarily design to stabilize camera in horizontal position when the base is tilt.

At first part of this thesis is design of stabilization platform from lay-out to realization. At second part is described control software. This software was written in Visual Basic 2005 .NET. At conclusion of thesis is result of measures. This measures show the reaction of stabilization platform to step change. To this result is connected the analysis.

Dosažené výsledky česky

Tato diplomová práce dosáhla následujících výsledku. Byla realizována struktura podle zadání. Byly do konstrukce začleněny pohony MAXON, které byly řízeny pomocí jednotek EPOS 24-1. Připojení k PC je realizováno pomocí rozhraní RS-232. Dále byl napsán řídící software ve vývojovém prostředí Visual Basic 2005 .NET. Tento software je určen pro operační systém Windows XP.

cizojazyčně

This thesis gets following goals. Realization of structure accord to thesis set. To structure was implemented drivers MAXON. This drivers is controlled by EPOS 24-1 units. Connection to PC is realized by RS-232 port. The control software was developed in Visual Basic 2005 .NET. This software was created to Windows XP operation system.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt